Sản phẩm

SS813


Boom Extending Speed 4.43 / 13 sec

Boom Undulation Speed

78 / 8.0 deg / sec
Giấy đăng kiểm down giay dang kiem.pdf
Tải Brochure  SS813-Catalog.pdf

Các đặc điểm nổi bật


  • Superior weight lightening
  • All-in-one hydraulic system
  • Wide range of outrigger
  • Load cell AML System (Option)
  • Wire sorting device (Option)
  • Manual operation outrigger

Các kích thước


Max. lift capacity kg.m
3,030 / 2.6
Max. work height m 9,2
Max. work radius
7,5

 

 

Sản phẩm tương tự